Om Fotoklubben

– Världens äldsta fotoklubb

Fotoklubben, den enda i sitt slag i landet, är en klubb med anor. Fotoklubben bildades i Stockholm den 10 maj 1918. Fotoklubben har som ändamål att främja kollegial vänskap mellan sina medlemmar.

Genom att ordna föredrag, demonstrationer och studiebesök vill också Fotoklubben verka för filmens och fotokonstens bevarande och utveckling.

Medlemmar i Fotoklubben är eller har varit verksamma inom Foto, Film eller TV-produktion.

FOTOKLUBBENS stadgar

Kontakt med Fotoklubben

Ordförande: Lasse Pettersson la55e.p@telia.com


Om NFTU

NFTU med många års verksamhet inom mediaområdet ingår numera i Fotoklubben.

Nordisk Film/TV Union (NFTU)

Under 1960-talet utvecklades televisionen inom de nordiska länderna. TV upplevdes av filmbranschen som ett hot och motarbetades på många sätt. Flera av de som arbetade inom båda disciplinerna insåg dock att man måste samarbeta och få bort motsättningarna. Framför- allt behövdes utbildning och standardisering. På initiativ av den finske produktionschefen Kaarlo Nuorvala möttes man i Helsingfors för att undersöka möjligheterna att bilda en ideell samarbetsorganisation. Resultatet blev ett grundläggarmöte i februari 1962 i Stockholm.

Nordisk Film/TV Union bildades så den 17 februari 1962 med målsättningen ”att fungera som nordiskt kontaktorgan för inom produktion av film och television konstnärligt och tekniskt verksamma, att stimulera nordiskt samarbete på det ideella planet och verka för förbättrad utbildning, forskning och debatt”.

Föreningen fick till en början fyra nationella sektioner, Island hade då ingen TV-verksamhet men kom in 1966, inom de nordiska länderna och därmed skapades möjligheter till ett brett nordiskt samarbete.

Unionens förste ordförande blev doc Nils-Erik Bæhrendtz från SvT, med Kaarlo Nuorvala son vordf. Bengt Magnusson blev chef för sekretariatet som placerades i Sverige. En annan förgrundsperson i unionens tillblivelse var ing Stellan Dahlstedt.

NFTU var den första organisationen i sitt slag i världen och väckte stort intresse framför allt i England. Genom NFTU skapades ett nordiskt nätverk byggt på medieföretag, organisationer, föreningar och utbildningsinstitutioner inom medieindustrin, där man bl.a. skapade många av de tekniska standardiseringsnormer som blev vägledande för branschen, ett arbete som senare togs upp av SMPTE.

Med sina samlade erfarenheter och resurser tog NFTU ett stort ansvar för att sprida normer för kvalitet, kunskap, kompetensutveckling och kontakter mellan de olika professionella yrkesgrupperna. Under årens lopp har NFTU bl.a. också arrangerat en rad seminarier, workshops och föreläsningar vid olika evenemang och sedan 1991 varit huvudarrangör för NFTV-seminarierna i Stockholm. Studieresor till medlemsländerna och mediecentra i t ex Rom, Moskva och London för utbyte av erfarenheter var ett mycket uppskattat initiativ.
Man har också arbetat för en professionell utbildning och kompetensutveckling inom medieindustrin i samarbete med universitet och högskolor och medverkat i utvecklande diskussioner kring medieindustrins frågor och problem.

Många namnkunniga och välkända medieprofiler har genom åren medverkat i styrelsearbetet bland vilka kan nämnas Christoffer Schildt, Olavi Linnius och Pertti Kuusela från Finland, Ivo Caprino och Per Borgersen från Norge, Börge Höst, Ole Sevel  och Mogens Elvius från Danmark,  Johan von Utfall, Gustav Scheutz, Betil Lauritzen, Henrik Dyfverman, Bengt Orhall, Thomas Dyfverman, Bo Jedeskog, Stig-Göran Bergholm och Lasse Svanberg från Sverige.

NFTU:s svenska sektion har också byggt upp en ljudbank med intervjuer av äldre profiler inom film och TV, ett arbete som nu fortsätter i samarbete med Fotoklubben. I dagsläget finns nu 61 färdiga intervjuer på CD.

I dagens alltmer universella medievärld har utrymmet för ideella föreningar som NFTU blivit mindre och intresset för samarbete och kontakter allt svagare.  Det är orsaken till att NFTU nu ingår i Fotoklubben, där vi med gemensamma krafter försöker hålla mediehistorien levande.

Kataloginformation, material på Kungl. Biblioteket: Arkivlådor NFTU